Archive for the ‘Email Relay’ Category:

Bảng giá Email Relay

Dịch vụ Email Relay là gì? Tại sao bạn cần relay Khi Mail Server Công ty bạn đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức Mail như Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, Zandex hoặc bị từ chối (reject). Dịch vụ Email Relay của VTOC sẽ giúp bạn tạm thời giải quyết vấn […]